Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Své působnosti vykonává podle § 167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a v souladu s přijatým vlastním jednacím řádem. 

Školská rada plní především tyto úkoly

  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu příspěvkové organizace na další rok, 
  • vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada působí na naší základní škole od 10.4.2006. Má šest členů s tříletým mandátem. V současnosti pracuje ve složení:


Členové:
Božovská Jiřina
(zástupce rodičů)

Bureš Dan
(zástupce rodičů)
  Božovský Jan
(zástupce obce)
  Šmahelová Zdeňka
(zástupce obce)
  Pacek Ivan
(zástupce školy)
  Kasperlíková Lenka  
(zástupce školy)


Důležitým prvkem činnosti školské rady je projednávání námětů a připomínek, které členové školské rady za sebe, resp. za komunitu, kterou zastupují, pravidelně předkládají k projednání školské radě. Nabízí se nám tak další možnost pro ovlivňování života školy a také příležitost ke zlepšování vzájemné informovanosti, prohloubování důvěry a spolupráce zejména mezi rodiči a pedagogickými pracovníky školy.

Své náměty a připomínky v tomto směru můžete předkládat prostřednictvím svých zástupců ve školské radě, nebo můžete využít náš e-mail: skolska.rada@zsdvorce.cz

Z každého jednání školské rady je přijato usnesení, které je k dispozici zde, nebo v archívu školské rady

Soubory ke stažení

Jednací řád školské rady | pdf | 80.794 kB